Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu SHB: Hành trình tìm về máng lợn?

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu SHB: Hành trình tìm về máng lợn? có phiên nào bull canh bán nhanh và khẩn trương nhá các bác

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu PVB: Sắp giảm mạnh

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu PVB: Sắp giảm mạnh

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu SSI: Vào sóng 3 giảm giá

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu SSI: Vào sóng 3 giảm giá

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu Sam: Canh bán nhanh và khẩn trương

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu Sam: Canh bán nhanh và khẩn trương

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HAG: Sóng hồi đã kết thúc - Canh bán nhanh và khẩn trương

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HAG: Sóng hồi đã kết thúc - Canh bán nhanh và khẩn trương

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FPT: Vào sóng C lớn giảm giá

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FPT: Vào sóng C lớn giảm giá

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FIT: Vào sóng 5 giảm

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FIT: Vào sóng 5 giảm

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu ASM: Hồi là bán

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu ASM: Hồi là bán

Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VCB: Sóng tăng e của 5?

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VCB: Sóng tăng e của 5?

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu KLF: Hồi là té

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu KLF: Hồi là té

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HAI: Sắp vào sóng 3 giảm mạnh

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HAI: Sắp vào sóng 3 giảm mạnh


Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FLC: Hồi là cơ hội tốt để bán

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FLC: Hồi là cơ hội tốt để bán

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FIT: Vẫn tèo dần đều

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FIT: Vẫn tèo dần đều

Phân tích kỹ thuật VN30: Sắp có sóng hồi b của sóng 3 giảm

Phân tích kỹ thuật VN30: Sắp có sóng hồi b của sóng 3 giảm

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu REE: Sắp giảm mạnh trong thời gian tới

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu REE: Sắp giảm mạnh trong thời gian tới

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu PPC: Giảm theo đúng kịch bản dự sẵn

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu PPC: Giảm theo đúng kịch bản dự sẵn