Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VCG: Sao lại thế này nhỉ?

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VCG: Sao lại thế này nhỉ?

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu SCR: Chuẩn bị đón sóng 5 cuối

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu SCR: Chuẩn bị đón sóng 5 cuối

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu ITQ: Hết thời

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu ITQ: Hết thời

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu BII: Giảm dần đều

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu BII: Giảm dần đều

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu NTL: Canh chỉnh mua cho sóng 5 cuối

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu NTL: Canh chỉnh mua cho sóng 5 cuối

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu GMD: Canh chốt lời trong thời gian tới

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu GMD: Canh chốt lời trong thời gian tới


Phân tích kỹ thuật cổ phiếu GAS: Chờ thời để đạp thị trường :)

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu GAS: Chờ thời để đạp thị trường :)

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FCN: Ai có hàng hold tiếp được

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FCN: Ai có hàng hold tiếp được

Cập nhật phân tích kỹ thuật cổ phiếu FCM: Giảm như kịch bản dự sẵn

Cập nhật phân tích kỹ thuật cổ phiếu FCM: Giảm như kịch bản dự sẵn

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu S99: Sóng 5 giảm vẫn tiếp tục

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu S99: Sóng 5 giảm vẫn tiếp tục

Cập nhật phân tích kỹ thuật cổ phiếu TTF: Chỉnh rùi tăng lại như kịch bản dự sẵn

Cập nhật phân tích kỹ thuật cổ phiếu TTF: Chỉnh rùi tăng lại như kịch bản dự sẵn

Cập nhật phân tích kỹ thuật cổ phiếu FLC: Sắp tới giai đoạn FLC = Floor Company

Cập nhật phân tích kỹ thuật cổ phiếu FLC: Sắp tới giai đoạn FLC = Floor Company

Cập nhật phân tích kỹ thuật cổ phiếu KLF: Chẳng biết nơi đâu là bến bờ???

Cập nhật phân tích kỹ thuật cổ phiếu KLF: Chẳng biết nơi đâu là bến bờ???

Cập nhật phân tích kỹ thuật cổ phiếu FIT: Đi bằng đít như kịch bản

Cập nhật phân tích kỹ thuật cổ phiếu FIT: Đi bằng đít như kịch bản dự sẵn

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HPG: Sóng 3 đã đạt target chuẩn bị vào sóng 4 chỉnh

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HPG: Sóng 3 đã đạt target chuẩn bị vào sóng 4 chỉnh

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu TCM: Vào sóng 3

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu TCM: Vào sóng 3

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu PVD: Sắp tới giai đoạn giảm

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu PVD: Sắp tới giai đoạn giảm

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu PXS: Đà giảm vẫn còn

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu PXS: Đà giảm vẫn còn

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu PVT: Vào sóng 5 tăng

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu PVT: Vào sóng 5 tăng

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu KBC: Canh chỉnh mua cho sóng 5 tăng

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu KBC: Canh chỉnh mua cho sóng 5 tăng

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu KSA: Tèo dần đều

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu KSA: Tèo dần đều

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HAR: Xu hướng giảm vẫn là chủ đạo

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HAR: Xu hướng giảm vẫn là chủ đạo

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu DLG: Đứt ghánh giữa đường

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu DLG: Đứt ghánh giữa đường

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VSH: Vào sóng 3 giảm

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VSH: Vào sóng 3 giảm

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VHG: Vẫn giảm tiếp

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VHG: Vẫn giảm tiếp


Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HAR: Hãi Anh Rùi

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HAR: Hãi Anh Rùi


Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FLC: Chả có nhẽ tèo dần đều?

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FLC: Chả có nhẽ tèo dần đều?

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FCM: Đà giảm vẫn tiếp tục

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FCM: Đà giảm vẫn tiếp tục

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu DIG: Sóng 3 của 3

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu DIG: Sóng 3 của 3

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu KLF: Cẩn thận phá đáy

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu KLF: Cẩn thận phá đáy

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FIT: Không nên vội bắt đáy

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu FIT: Không nên vội  bắt đáy


Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu NTL: Thời cổ phiếu bất động sản đã đến

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu NTL: Thời cổ phiếu bất động sản đã đến

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu DXG: Canh chỉnh vào hàng ngay và luôn

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu DXG: Canh chỉnh vào hàng ngay và luôn

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HCM: Dẫn sóng dòng chứng khoán

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HCM: Dẫn sóng dòng chứng khoán

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VCB: Xứng đáng là cổ phiếu dẫn sóng

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu VCB: Xứng đáng là cổ phiếu dẫn sóng

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu SAM: Sắp đến thời của Sam rùi đó

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu SAM: Sắp đến thời của Sam rùi đó