Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2016

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu BMI: Sóng 3 tăng ngắn hạn và dài hạn


Phân tích kỹ thuật cổ phiếu BMI: Sóng 3 tăng ngắn hạn và dài hạn

Canh mua sóng 2 quanh 23x 

Chart tuần đã rất đẹp 

Ichi Chart tuần đang rất đẹp, Chart ngày và Chart Tháng còn đẹp nữa :)


Phân tích kỹ thuật cổ phiếu CEO: Giảm theo kịch bản


Phân tích kỹ thuật cổ phiếu CEO: Giảm theo kịch bản


Phân tích kỹ thuật cổ phiếu Fit: Sóng hồi ABC


Phân tích kỹ thuật cổ phiếu Fit: Sóng hồi ABC