Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2016

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu HUT: Canh chỉnh mua tiếp


Chúc mừng ai đã mua được HUT đúng đáy  theo khuyến nghị trước của mình tại: http://stock.xuanmaisparkstower.com.vn/search/label/hut
Hiện tại HUT canh chỉnh vẫn mua tiếp được nhé, sóng vẫn chưa hết


Phân tích kỹ thuật cổ phiếu BMI: Hold


Đà tăng giá của BMI vẫn tiếp tục, canh chỉnh mua tiếp Hold trung và dài hạn, chúc mừng những ai mua theo khuyến nghị kể từ 23.xx tại: http://stock.xuanmaisparkstower.com.vn/search/label/bmi